Regulamin

 

I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu internetowego, działającego pod adresem skup-srebra24.pljest Maresa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 92, REGON 362725843, NIP 8971814554, KRS 0000580048
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

II Definicje.

 1. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Portalu
 2. Portal – podmiot udostępniający zasoby skup-srebra24.plna rzecz Użytkowników.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający– Użytkownik korzystający z funkcji Portalu, posiadający prawa własności do sprzedaży metali szlachetnych.
 5. Kupujący – Administrator Portalu skupujący metale szlachetne od Użytkowników.
 6. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 7. Metale szlachetne – przesłane jako zastaw pożyczki, rzeczy ruchome wykonane ze złota, platyny, srebra lub palladu.
 8. Złoto- przedmioty wykonane ze złota przesłane jako zastaw pożyczki
 9. Srebro- przedmioty wykonane ze srebra przesłane jako zastaw pożyczki
 10. Platyna - przedmioty wykonane z platyny przesłane jako zastaw pożyczki
 11. Pallad - przedmioty wykonane z palladu przesłane jako zastaw pożyczki
 12. Minimalna waga- minimalna łączna masa złota w przeliczeniu na próbę 585, minimalna łączna masa srebra w przeliczeniu na próbę 925, minimalna łączna masa platyny w przeliczeniu na próbę 999, minimalna łączna masa palladu w przeliczeniu na próbę 999 powyżej której koszt przesyłki metali szlachetnych do Portalu pokrywa Pożyczkobiorca.
 13. Złom- przedmioty wykonane ze złota, srebra, platyny , palladu przesłane Portalowi.
 14. Pożyczkodawca - Administrator Portalu udzielający pożyczki gotówkowej Konsumentowi na okres 14 dni bez prawa przedłużenia okresu pożyczki pod zastaw złomu metali szlachetnych.
 15. Pożyczkobiorca - konsument przyjmujący pożyczkę gotówkową
 16. Zastaw - ograniczone prawo rzeczowe ustanowione w celu zabezpieczenia pożyczki.

 

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania z Portalu, Użytkownik powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
 1. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem skup-srebra24.plstanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV Zasady dokonania udzielania pożyczek pod zastaw złomu metali szlachetnych

 1. Pożyczkobiorca oświadcza że :
 • ukończył 18 lat,
 • przesłany metal szlachetny będący przedmiotem skupu został nabyty legalnie,
 • stanowi własność Sprzedającego i nie jest objęty wspólnotą majątkową małżeńską,
 • nie jest on objęty zajęciem ani zastawem,
 • nie jest przedmiotem żadnych roszczeń osób trzecich,
 • Sprzedający ma prawo swobodnie nim rozporządzać.
 • został poinformowany, że przy wycenie przedmiotów uwzględnia się jedynie wartość metalu szlachetnego, z którego są one wykonane,
 • został poinformowany, że wszelkie kamienie ,oczka i inne ozdobniki przesłane razem ze złomem metali szlachetnych Portal uznaje za bezwartościowe i nie mają one wpływu na wartość przesłanych metali szlachetnych.
  1. Proces zamawiania przez stronę internetową Portalu składa się z następujących kroków:
 1. wypełnienie formularza na stronie Portalu zgodnie z prawdą
 2. kontakt mailowy lub telefoniczny Portalu z Pożyczkobiorcą w celu indywidualnego ustalenia warunków pożyczki.
 3. Pożyczkobiorca przygotowuje przesyłkę zgodnie z instrukcją i telefonicznie ustala termin odbioru przesyłki przez kuriera.
 4. po otrzymaniu przesyłki Pożyczkodawca sprawdza jej zawartość , dokonuje wyceny przesłanych przedmiotów i telefonicznie lub mailowo informuje Pożyczkobiorcę o wynikach wyceny.
 5. Jeżeli Pożyczkobiorca zaakceptuje informacje o wycenie, Pożyczkodawca w dniu oszacowania przesyłki dokona zapłaty na rzecz Pożyczkobiorcy z przelewając gotówkę na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy lub dokona płatności za pośrednictwem Poczty Polskiej na jego sprzedającego.
 6. Przy wycenie przesłanych metali szlachetnych bierze się pod uwagę ich próbę , masę oraz cenę określoną w cenniku Portalu w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego przez Pożyczkobiorcę.
 7. Umowa zostaje zawarta w chwili wyrażenia zgody przez Pożyczkobiorcę na cenę wynikającą z oszacowania złomu w siedzibie Pożyczkodawcy.
 8. Jeżeli Pożyczkobiorca nie zgodzi się z wyceną Pożyczkodawcy dot. przesłanego złomu, Portal niezwłocznie odsyła złom na adres wskazany przez Pożyczkobiorcy.
 9. Cena z dnia wysłania formularza (potwierdzona telefonicznie cena oraz data odbioru przesyłki przez kuriera ) obowiązuje przez trzy dni robocze licząc dzień wysłania formularza jako pierwszy dzień trzydniowego terminu. Po upływie tego terminu obowiązuje cena z dnia dostarczenia przesyłki do sprzedaży.
 10. Pożyczkodawca nie będzie zawierał transakcji z Pożyczkobiorcą w przypadku gdy ten sam Pożyczkobiorca w okresie trzech miesięcy złoży dwa razy formularz zgłoszeniowy i dwukrotnie zrezygnuje z transakcji bez względu na podawane przyczyny rezygnacji.

V Dostawa.

 1. Pożyczkobiorca dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
 • Przedsiębiorstwo Kurierskie;
 • Poczta Polska;
 • Dostarcza metale szlachetne osobiście na adres ul. Piłsudskiego 92 Wrocław;
 1. Przed wysłaniem przedmiotów Pożyczkobiorca powinien usunąć z nich wszelkie kamienie, oczka i inne ozdobniki. Nieusunięte oczka , kamienie i ozdobniki niszczone są w trakcie wyceny przesłanych przedmiotów i nie są zwracane Pożyczkobiorcy.
 2. Koszty przesyłki pokrywa Pożyczkodawca jeżeli ilość sprzedawanego metalu szlachetnego przekracza :
 • dla złota - 50 gramów w przeliczeniu na próbę 585
 • dla srebra - 1000 gramów w przeliczeniu na próbę 999
 • dla platyny – 50 gramów w przeliczeniu na próbę 999
 • dla palladu – 50 gramów w przeliczeniu na próbę 999.
 1. Metale szlachetne przesyłane są na adres Portalu po indywidualnym ustaleniu warunków skupu.
 2. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Pożyczkodawcy w terminie po indywidualnym ustaleniu.
 3. Każda przesyłka musi być wysłana z opcją ,,sprawdzenie zawartości przesyłki” zaznaczoną na etykiecie adresowej (wzór wypełniania etykiety adresowej w zakładce ,,do pobrania '' na stronie Portalu.
 4. Przesyłki bez zaznaczonej na etykiecie adresowej opcji ,,sprawdzenie zawartości przesyłki '' nie będą odbierane i zostaną skierowane do zwrotu do Nadawcy
 5. Pożyczkodawcz sprawdza zawartość przesyłki przy kurierze przed jej odbiorem. W przypadku wykrycia wad zawartości przesyłki (zawartość przesyłki inna niż deklarowana w formularzu lub w trakcie rozmowy telefonicznej)bądź wykrycia naruszenia opakowania przesyłki Pożyczkodawca ma prawo odmówić jaj przyjęcia i skierować przesyłkę do zwrotu do Nadawcy.
 6. Wysyłane przedmioty wartościowe nie mogą być przesyłane w firmowej kopercie kurierskiej firmy Pocztex pod rygorem utraty prawa do odszkodowania w przypadku zaginięcia przesyłki lub jej okradzenia.
 7. Opakowanie przesyłki , której wartość przekracza 100 zł musi być wykonane z nieprzezroczystego materiału , powinno uniemożliwić dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów oraz powinno umożliwić umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci nalepek czy etykiet samoprzylepnych , taśmy samoprzylepnej z logo nadawcy lub Poczty Polskiej.
 8. Przesłanie przedmiotów o wartości powyżej 100 zł w firmowej kopercie kurierskiej Pocztex powoduje , że w razie zaginięcia lub kradzieży przesyłki będzie ona traktowana jako przesyłka o wartości do 100 zł.

VI Sposoby płatności.

 1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:
 2. Przelewem bankowym;
 3. Płatność za pomocą przekazu pocztowego;
 4. Gotówką płatne po dostarczeniu Metalu szlachetnego osobiście;

VII Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

 1. Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających z Portalu jako 
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wykonania usługistosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Portalu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (tj. wykonania wyceny złomu, oszacowania według próby, wagi i ceny podanej w cenniku). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Użytkownika adres.
 4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, Użytkownik dokona zwrotu ceny Usługi a Portal dokona zwrotu metalu szlachetnego, pod warunkiem wcześniejszego zwrotu gotówki od Użytkownika. Zwrot ceny usługi nastąpi na wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy , a zwrot metalu szlachetnego na wskazany przez Użytkownika adres.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do regulaminu i dostępny jest na łamach Portalu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługujeKlientowi w wypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;
 • dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniulub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych.
 • W przypadku, gdy Sprzedający wyraził zgodę na świadczenie przez Portal usług przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez Portal w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter, Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy.

VIII Ochrona danych osobowych.

Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

IX Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając wiadomość pod adres Wrocław, ul. Piłsudskiego 92 w którego treści wpisuje :
 • swoje dane umożliwiające kontakt;
 • rodzaj usługi, której dotyczy;
 • rodzaj błędnego funkcjonowania;
 • czas który stanowi podstawę reklamacji;
 • zarzuty Użytkownika/Ogłoszeniodawcy;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

 1. Powyższe informacje Użytkownik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.
 2. Portal rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 4. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

X Rękojmia za wady.

 1. Pożyczkobiorca odpowiada za wady fizyczne i prawne przesłanego Metalu szlachetnego Pożyczkodawcy (Portalowi).
 2. Pożyczkodawca powinien zachować należytą staranność przy odbiorze oraz przechowaniu Metalu szlachetnego.
 3. Pożyczkodawca zobowiązany jest poinformować Pożyczkobiorcę o wadzie, nie później niż w ciągu miesiąca od jej wykrycia.
 4. Z tytułu rękojmi Portal może domagać się:
 • wymiany;
 • obniżenia ceny;
 • lub może od umowy odstąpić;
 • Pożyczkodawca składa Pożyczkobiorcy oświadczenie wskazując:
 • opis rodzaju niezgodności,
 • datę wystąpienia,
 • nr zamówienia
 • dane kontaktowe
 1. Przed odesłaniem rzeczy będącej przedmiotem odpowiedzialności z tytułu rękojmi Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca ustalają sposób dokonania dostawy.
 2. W przypadku odstąpienia Pożyczkobiorcy od umowy, strony zwracają sobie co świadczyły wzajemnie. Pożyczkodawca zobowiązany jest rzecz odesłać, a Pożyczkobiorca zwrócić na podany nr konta Pożyczkodawcy cenę wraz z kosztem transportu.
 3. Metal szlachetny objęty wadą prawną (m.in. Pożyczkobiorca nie miał tytułu prawnego do jego zbycia), a przeciwko Pożyczkodawcy wystąpiła osoba trzecia dochodząca praw dot. Metalu szlachetnego, Pożyczkodawca niezwłocznie informuje o tym Pożyczkobiorcę, który ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady prawne.
 4. W razie wątpliwości Strony związane są przepisami Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 oraz przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

XI Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem skup-srebra24.pl

1.    Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument to informacje w zakresie możliwości skorzystania

przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 5. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 6. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 7. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2.    Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

REGULAMIN ZŁOTA PROMOCJA" (dotyczy klientów serwisu www.skup-zlota24.pl).

 1. Akceptując warunki ,,ZŁOTEJ PROMOCJI" klient otrzymuje dopłatę w wysokości 10 gr do każdego grama złota przesłanego do serwisu , pod warunkiem dostarczenia złota za pośrednictwem zamówionego przez serwis internetowy kuriera (ustalona data nadania przesyłki przez klienta oraz ustalona data odbioru przesyłki przez serwis).
 2. Dopłata dotyczy próby złota 585 i wszystkich prób wyższych od próby 585.

Aktualne ceny kursów zapewnia nam: Stooq.pl

Czy zgadzasz się na zgłoszenie sprzedaży po aktualnych cenach?

Uwaga - cena uzależniona od ilości przesyłanego materiału szlachetnego.
Wybierz odpowiedni przedział wagowy.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com